Statut Fundacji

Wybór działu:

Statut Fundacji Art & Modern

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Art & Modern, zwana dalej w statucie „Fundacją”.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa Wejman zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym, repertorium A nr 14633/2021, sporządzonym przez notariusza Marka Bartnickiego w kancelarii notarialnej w Warszawie, adres 00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4, w dniu 21.09.2021.
 3. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Fundacja może przystępować do organizacji i zrzeszeń, których cele i działalność sprzyjają realizacji celów fundacji. 

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

Celem Fundacji jest:

 1. działalność oświatowo-kulturalna w zakresie upowszechniania sztuki i kultury polskiej XX wieku;
 2. działalność badawczo-naukowa w zakresie sztuki i kultury polskiej XX wieku;
 3. ochrona i zwiększenie dostępu do dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 5

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. promocję sztuki i kultury w Polsce i poza jej granicami, w szczególności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
  2. ochronę materialnej i niematerialnych dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji narodowej;
  3. organizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych, w tym wystaw, pokazów, spotkań autorskich;
  4. realizację i wspieranie badań naukowych w zakresie kultury i sztuki XX wieku;
  5. organizację konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów artystycznych i naukowych;
  6. archiwizację, zabezpieczenie i udostępnianie do celów naukowych i artystycznych zbiorów dzieł sztuki;
  7. katalogowanie, digitalizowanie, opracowywanie i publiczne udostępnianie, w oparciu o najwyższe standardy w tej dziedzinie;
  8. prowadzenie działalności wydawniczej;
  9. wspieranie wszelkiej twórczości artystycznej i jej promocję;
  10. organizację i wpieranie działań edukacyjnych, w tym edukacji artystycznej oraz pozaszkolnych form edukacji w zakresie historii sztuki skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych;
  11. działalność w zakresie konserwacji dzieł sztuki;
  12. współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, w tym z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi, bibliotekami.
 2. Realizacja celów Fundacji jest finansowana z dochodów uzyskanych przez Fundację na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
 3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego i wolontariatu. Obie te formy działalności będą wyodrębnione rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.

§ 6

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

 1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów;
  2. dotacji i subwencji oraz grantów;
  3. odpłatnej działalności statutowej;
  4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  5. dochodów z majątku Fundacji;
  6. odsetek i lokat bankowych;
  7. działalności gospodarczej.
 2. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§ 9

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, określonej w § 4 i 5 niniejszego Statutu. Zysk osiągnięty z prowadzenia działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), działalność w zakresie:
  1. działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
  2. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
  3. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z);
  4. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
  5. działalność edukacyjna (PKD 85.52.Z);
  6. organizacja podróży i pobytów, imprez turystycznych – między innymi pobytów twórczych, czy pobytów w światowych ośrodkach kultury (79.12.Z);
  7. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).

 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10

 1. Władzami fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji,
  2. Fundator.
 2. Fundator może tworzyć inne organy, w szczególności radę naukową fundacji. Inne organy będą funkcjonować na podstawie osobnych regulaminów wewnętrznych Fundacji.

 

Rozdział V. Zarząd Fundacji

§ 11

 1. Zarząd składa się od 1 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
 2. Fundator Fundacji wchodzi w skład Zarządu Fundacji jako Prezes Zarządu Fundacji.
 3. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§ 12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy:
  1. opracowanie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną Fundacją.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
  Rozdział VI Sposób Reprezentacji

§ 13

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VII. Rada Naukowa Fundacji

§ 14

 1. Fundacja może posiadać Radę Naukową, zwaną dalej Radą, która jest organem doradczym. Rada wspiera Zarząd w zakresie merytorycznym, w tym w przygotowaniu programu prac naukowo-badawczych, wydawniczych oraz dydaktycznych, dbając o wysoki poziom działalności Fundacji.
 2. W skład Rady wchodzą naukowcy, badacze i specjaliści w obszarze działalności Fundacji.
 3. Członków Rady powołuje, zatwierdza i odwołuje Fundator.

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje się decyzją Fundatora.

§ 16

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje uchwałą Zarząd Fundacji.

§ 17

W przypadku śmierci Fundatora jego uprawnienia przejmuje bieżący Zarząd Fundacji.

§ 18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Uchwałę o likwidacji podejmuje Fundator.

§ 19

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 20

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy.

 


 

Statut Fundacji Art & Modern

Art Modern Foundation

W centrum naszych zainteresowań znajdują się twórcy modernistyczni działający w latach 1900-1970, w szczególności artyści z kręgu École de Paris: Elie Nadelman, Mela Muter, Leopold Gottlieb, Józef Hecht, Henryk Hayden, Louis Marcoussis, Henryk Berlewi, Jankiel Adler, Hel Enri.

Duża ich grupa urodziła się i ukształtowała w warszawskim środowisku intelektualnym. To wybitne postacie, których szuka cieszyła się uznaniem w Paryżu, w ojczyźnie często z powodów historycznych i politycznych były pomijane.

Używamy ciasteczek. Więcej

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności

PL
EN